26 MAI 2017        

 

Regulamentul concursului

MATE E ECO

  1. Cadrul general

Art.1. Concursul școlare MATE E ECO are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiție și performanță a studiului la disciplinele matematică și științe din perspectiva dezvoltării durabile și se adresează elevilor cu aptitudini, înclinații și interese deosebite pentru domeniile științelor din clasele II-VII.

Art. 2. Concursul promovează valori culturale și etice fundamentale, precum și fair-playul competițional. Subiectele vor respecta programa școlară parcursă până în luna aprilie a anului școlar pentru matematică și științe.

 

  1. Etapele concursurilor

Art. 3. Concursul se desfășoară la nivelul următoarelor etape: pe școală, pentru fiecare școală parteneră, cu subiecte primite în același timp în luna martie, și pe 26 MAI 2017 la Școala Gimnazială „Principele Radu” Adjud, începând cu ora 14.

Art. 4. Selecția participantilor la concurs la etapa pe școală se face pe baza rezultatelor obținute.

Art. 5. Graficul de desfasurare a concursului vor fi stabilite în funcție de numărul elevilor înscriși și de spațiul școlii (eventual în două schimburi).

 

  1. Responsabilitati si atributii

Art. 6. De organizarea si desfasurarea concursului raspunde Școala Gimnazială „Principele Radu” Adjud, școlile partenere și I.S.J. Vrancea.

Art. 7. Coordonatorii concursului sun Ionașc Nela Daniela, Armencea Mihaela Valeria și Gheorghioiu Dorina.

Art. 8. Fiecare școală poate participa cu maxim 5 elevi pentru fiecare grupă dar nu mai mult de 10 elevi pe școală. Grupul de elevi va fi însoțit de minim un cadru didactic și maxim 3 cadre didactice.

Art. 9. Evaluarea va fi realizată de o comisie de evaluare formată:

- preşedinte: cadru didactic – Directorul Școlii Gimnaziale „Principele Radu” Adjud

- 2 vicepreşedinți:  coordonatorii proiectului

- membrii: 3 cadre didactice din învățământul preuniversitar

- 1 secretar: profesor cu abilități de operare pe calculator

Art. 10. Fiecare lucrare va fi evaluată de 2 cadre didactice.

Art. 12. Comisia pentru etapa pe școală este avizata de directorul unității școlare partenere. In comisie sunt cooptati profesori/cadre didactice cu rezultate deosebite în activitatea profesionala, numarul acestora fiind proportional cu numarul elevilor participanti.

Art. 13. Comisiei  de organizare si evaluare îi revine responsabilitatea elaborarii subiectelor de concurs la etapele pe școală și la concursul MATE E ECO din 26 MAI 2017.

Art. 14. Comisiei de organizare si evaluare îi revine responsabilitatea distribuirii subiectelor de concurs la etapele pe școală în fiecare școală parteneră.

Art. 15. Elevii participanti la concurs din alta localitate decât Adjud vor fi însotiti de un cadru didactic.

Art. 16. Cadrul didactic însotitor asigura supravegherea si îndrumarea corespunzatoare a elevilor.

Art.17. Rezultatele concursurilor si concluziile comisiilor vor fi publicate pe site-ul proiectului.

 

  1. Atributiile membrilor comisiei de organizare si evaluare

Art. 18. Presedintele Comisiei are urmatoarele atributii:

- raspunde de corectitudinea desfasurarii concursului si a evaluarii probelor de concurs;

- numeste vicepresedintii;

- stabileste, împreuna cu vicepreședinții comisiei, în urma analizei declaratiilor scrise, mentionate la art.40, componenta subcomisiilor;

- coordoneaza activitatea de evaluare a lucrarilor din subcomisii;

- stabileste, împreuna cu vicepresedinții si secretarul comisiei, salile destinate activitatii de evaluare;

- numeste, dupa consultarea cu vicepresedinții, membrii subcomisiilor pentru reevaluarea lucrarilor contestate;

- distribuie lucrarile contestate subcomisiilor de reevaluare si avizeaza, pentru afisare, rezultatele finale;

- avizeaza listele cu premii si mentiuni;

- semneaza diplomele de premiere precum si documentele de analiza si datele statistice;

Art. 19. Vicepresedintele Comisiei are urmatoarele atributii:

- urmărește respectarea calendarul concursurilor;

- propune membrii Comisiei de organizare si evaluare; 

- verifica situatiile statistice si evidenta participantilor, primite de la școlile partenere;

- centralizeaza datele statistice;

- monitorizeaza organizarea si desfasurarea concursului pe toata durata sa;

- stabileste graficul depunerii contestatiilor.

Art. 20. Membrii comisiei de organizare au urmatoarele atributii:

- monitorizeaza activitatea de evaluare prestata de profesorii din subcomisii;

- verifica si avizeaza calitatea evaluarii lucrarilor ce impun departajare sau sunt propuse pentru acordarea premiilor speciale;

- verifica si avizeaza corectitudinea calculului mediilor pe lucrarile scrise, pe bareme, a completarii acestora, ierarhia participantilor si convertirea punctajului final în note finale;

Art. 21. Secretarul Comisiei de organizare si evaluare are urmatoarele atributii:

- stabileste lista necesarului de materiale consumabile pentru probele scrise, evaluare si evidenta si le gestioneaza pe toata durata concursului;

- instruieste profesorii asistenti pe sali privitor la atributiile ce le revin în timpul desfasurarii probelor de concurs;

- distribuie colile speciale, pe sali, pentru desfasurarea concursului;

- participa la distribuirea subiectelor, alaturi de presedintele comisiei;

- realizeaza listele cu participantii pe sali, pentru sustinerea probelor scrise;

- elaboreaza si multiplica imprimatele – borderouri;

- participa la deschiderea lucrarilor si la ierarhizarea participantilor;

- participa la realizarea clasamentului final;

- raspunde de completarea diplomelor pentru premii/mentiuni;

- preda lucrarile si documentele aferente, spre pastrare, în arhiva scolii, prin proces-verbal, unui reprezentant din conducerea scolii în care se desfasoara concursul;

- asigura introducerea în calculator a rezultatelor concursului scolar;

- asigura afisarea rezultatelor concursului scolar înainte si dupa contestatii;

- însoteste presedintele comisiei în timpul verificarii identitatii elevilor participanti si al semnarii lucrarilor;

- multiplica baremele aprobate de presedintele comisiei si le afiseaza înainte de epuizarea timpului destinat probei scrise;

- primeste si înregistreaza contestatiile depuse de elevi în termenul stabilit de comisie.

Art. 22. Membrii Comisiei de evaluare au urmatoarele atributii:

- evalueaza lucrarile repartizate de presedintele Comisiei de evaluare si organizare în conformitate cu baremul si normele deontologiei profesionale;

- completeaza corect borderourile de evaluare;

- reevalueaza lucrarile contestate (daca sunt desemnati de presedintele Comisiei de organizare si evaluare).

 

V. Probele de concurs

Art. 23. Probele de concurs conține o parte scrisă și una practică.

Art. 24. Lucrarile si documentele de evidenta specifice concursului scolar se predau, cu proces-verbal, de secretarul comisiei unui reprezentant din conducerea scolii unde se desfasoara concursul si se pastreaza cel putin un an în arhiva unitatii scolare în care s-a desfasurat etapa respectiva.

Art. 25. Pentru toate grupele de vârstă, subiectele pentru fazele pe scoala, pentru școlile partenere, se vor trimite de la comisia Școlii Gimnaziale „Principele Radu„ Adjud.

Art. 26. Timpul de lucru pentru probele de concurs este de 100 de minute,

Art. 27. Proba teoretica respectă programa școlară până la data susținerii concursului.

Art. 28. În alcatuirea tuturor probelor se vor avea în vedere cerinte care sa sa permita valorificarea creatoare cunostintelor dobândite de elevi, precum si a capacitatilor de analiza, de sinteza, de evaluare de solutionare si de utilizare a cunostiintelor dobândite. De asemenea, se va pune în valoare spiritul de inovatie si de creatie al participantilor.

Art. 29. Concursul va conține subiecte de matematică aplicată în științe și din perspectiva educației durabile..

Art. 30. Fiecare participant va primi o fișă cu subiectele și sarcinile de lucru precum și alte materiale necesare îndeplinirii acestora.

 

VI. Metodologia desfasurarii concursului

Art. 31. În dimineata zilei de 26 MAI 2017 în care se desfasoara proba proba practica scrisa, Comisia de organizare si evaluare asigura multiplicarea subiectelor si pastrarea secretului acestora.

Art. 32. Totodata, vor fi desemnati si instruiti profesorii asistenti pe sali. Specialitatea profesorilor asistenti trebuie sa fie alta decât cea care priveste continutul probelor. Profesorii asistenti vor da o declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu au rude sau elevi în salile la care supravegheaza.

Art. 33. Profesorii asistenti instruiesc elevii participanti privitor la atributiile si comportarea lor în timpul probelor.

Art. 34. Elevilor li se înmâneaza foile de concurs speciale care asigura caracterul secret al identitatii participantului. Profesorii asistenti verifica identitatea participantului pe baza actului de identitate si a listei de participare la concurs. Presedintele verifica numele si prenumele de pe fiecare lucrare, precum si identitatea candidatului. Dupa verificare, presedintele semneaza si aplica, pe coltul îndoit al lucrarii, stampila scolii.

Art. 35. Dupa terminarea timpului afectat concursului, care se marcheaza pe tabla, profesorii asistenti primesc lucrarile si verifica numarul de pagini, care se trec în borderou.

Art. 36. Presedintele sau vicepresedintii si secretarul comisiei primesc seturile de lucrari pe sali, le numeroteaza si le repartizeaza spre evaluare echipelor formate din doi profesori. La evaluare, greselile sunt subliniate de catre evaluatori folosind culori diferite, fara a se interveni în textul lucrarii. Profesorii evaluatori completeaza borderourile de notare, alcatuite pe baza baremurilor. Punctajul final al subiectului sau al lucrarii se obtine prin medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjiri, constituita din punctajul acordat de cei doi profesori.

Art. 37. În situatia în care punctajele acordate unuia dintre subiecte sau lucrarii în ansamblu, de catre cei doi profesori, difera cu mai mult de 10 puncte (punctaj total 100 de puncte) se procedeaza la reevaluarea subiectului de catre un al treilea corector. Punctajul acordat de al treilea corector intra în calculul aritmetic al notei finale.

Art. 38. Punctajul final al lucrarii este media aritmetica, fara rotunjiri, a punctajelor acordate pentru fiecare subiect în parte.

Art. 39. Elevii vor redacta lucrarea în limba română.

Art. 40. Nu pot fi propunatori de subiecte presedintii, vicepresedintii si secretarii comisiilor daca au rude sau elevi în concurs. De asemenea, nu pot fi propunatori de subiecte sau evaluatori, cadrele didactice care, la clasa/clasele sau disciplina/disciplinele respective au rude sau elevi în concurs. Membrii comisiei vor da o declaratie scrisa în acest sens.

Art. 41. Subiectele vor fi elaborate pe grupe de vârstă astfel: II-III, IV-V și VI-VII.

 

VII. Definitivarea rezultatelor

Art. 42. Rezultatele probelor sunt apreciate prin puncte de la 100 la 0, dupa baremele alcatuite de comisie.

Art. 43. Ierarhia, înainte de contestatie, se stabileste în ordinea descrescatoare a punctelor obtinute.

Art. 44. Cadrele didactice indrumatoare a elevilor participanti pot contesta numai punctajul initial prin prezentarea personala la Scoala Gimnaziala „Principele Radu” Adjud. Contestatiile sunt depuse în termen de cel mult 24 ore de la afisare, la secretariatul unitatii, cu trimiterea unui mail, in prealabil, la adresa de mail eionasc@yahoo.com pentru anuntarea intentiei Termenul de analiza si raspuns fiind de cel mult 24 ore de la depunerea contestatiilor.

Art. 45. Pentru rezolvarea contestatiilor, presedintele numeste o subcomisie pentru fiecare grupa de varsta alcatuita din 2 cadre didactice, altele decât cele care au evaluat initial. Hotarârile subcomisiilor de contestatii, certificate de presedintele comisiei, sunt definitive. Dupa rezolvarea contestatiilor se stabileste clasamentul final pentru premiere, care se afiseaza pe site-ul proiectului.

VIII. Premierea

Art. 47. Ierarhia premiatilor se stabileste în ordinea descrescatoare a punctelor obtinute. Premiile acordate sunt I, II, III pentru note de minim 8,00 si Mentiune pentru note de minim 7,00. Pentru acelasi punctaj se acorda acelasi premiu. De asemenea, numarul premiilor si mentiunilor nu poate depasi 30% din totalul participantilor la concurs.

Art. 48. Diplomele și premiile vor fi trimise profesorilor indrumatori.

 

IX. Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 51. Materialele consumabile, incluse în logistica concursului scolar si necesare pentru probele scrise, evaluare si evidente se asigura de catre organizator.

Art. 52. La concurs vor fi invitați și reprezentanți ai I.S.J. Vrancea.

Art. 53. Prezentul regulament intra în vigoare de la data aprobarii lui.

 

FISA DE INSCRIERE PENTRU CONCURS

se gaseste AICI